අනු අංක වැඩසටහන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වසම් ගණන
     
2 විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන(මිළදි ගැනිම්) 38
විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන(යටිතලපහසුකම්) 14 
3 ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන වැඩසටහන (යටිතල පහසුකම්) 1
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන වැඩසටහන - (සමාජ සංස්කෘතික හා නිවාස සංවර්ධන) 2
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන වැඩසටහන (ජීවනෝපාය සංවර්ධන) -
4 සුඛිත පුරවර වැඩසටහන 21
5 ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන - සහභාගිත්ව ගැමි පිවිසුම් වැඩසටහන 3
ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන - ප්‍රජාපාලිත හා නිෂ්පාදන සේවා අභිමුඛ සමිති සඳහා ප්‍රතිපාදන                     3
6 කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන වැඩසටහන -
7 ගම්පෙරළිය වේගවත් සංවර්ධන වැඩසටහන (ඉදිකිරීම්) 95
8 ගම්පෙරළිය වේගවත් සංවර්ධන වැඩසටහන (නිවාස සංවර්ධන)  
9 පෝෂණ වැඩසටහන 10
10 නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය (සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘති)  15
     
11 ග්‍රාමීය ක්‍රීඩා පිටි සංවර්ධනය( ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය) 1
12 ග්‍රාමීය  ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය ( හස්ත කර්මාන්ත)  1
13 මුස්ලිම් පල්ලි හා මුස්ලිම් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය 1
14 ආගමික මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධන වැඩසටහන (බුද්ධ ශාසන .අමා.) 7
15 ආගමික මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධන වැඩසටහන (ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආ.කට.අමා.) 20
16 ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය( යටිගම්මන ශ්‍රී සුභද්‍රාරාම විහාරස්ථානයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු) 1

News & Events

28
Aug2017

"දියවරක අස්වැන්න" යටිනුවර සංස්කෘතික මංගල්‍යය - 2018

ළමා සහ තරුණ නිර්මාණකරුවන් නව තේමාවක් ඔස්සේ...

News & Events

28
Aug2017

"දියවරක අස්වැන්න" යටිනුවර සංස්කෘතික මංගල්‍යය - 2018

ළමා සහ තරුණ නිර්මාණකරුවන් නව තේමාවක් ඔස්සේ...

Scroll To Top